Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

· Opdrachtgever: wederpartij van Bowien’s Trimsalon, eigenaar van huisdier.

· Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

· Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Bowien’s Trimsalon en opdrachtgever waarop Bowien’s Trimsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.Artikel 3. Inschrijving

1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd. Waarmee de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2. U dient hierbij een mobiel nummer op te geven, ivm het toesturen van uw afspraakbevestiging en het telefonisch bereikbaar zijn voor Bowien’s Trimsalon.Artikel 4. Rechten en plichten

1. Bowien’s Trimsalon verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

2. Bowien’s Trimsalon zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Bowien’s Trimsalon tegen meerprijs worden aangeboden.

3. Bowien’s Trimsalon behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

4. Bowien’s Trimsalon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

5. Bowien’s Trimsalon is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

6. Bowien’s Trimsalon behoudt zich het recht de opdracht te verzetten door hevige weersomstandigheden zoals: extreme warmte (25 graden of hoger). Dit omdat het bij hevige tempraturen onverandwoord is voor mezelf maar al helemaal voor de dieren!

7. Het huisdier dient te zijn ingeënt en gechipt (cocktail- en kennelhoest enting).Bowien’s Trimsalon mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

8. Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken. Mocht er toch vlooien geconstateerd worden neemt Bowien’s Trimsalon contact op en wordt er een meerprijs berekend vanaf €10 per hond.

9. Bowien’s Trimsalon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

10. Bowien’s Trimsalon behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte.

11. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

12. U gaat akkoord met het plaatsen/gebruiken van foto’s/video’s van uw huisdier door Bowien’s Trimsalon, tenzij anders is overeengekomen.

13. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Bij een vertraging van 10 minuten of langer gelden de annuleringsvoorwaarden en wordt de bestaande afspraak geannuleerd.

14. Het huisdier dient aangelijnd te worden met een korte lijn om onder andere te voorkomen dat de hond niet op de voorbestemde plaats gaat plassen en poepen. Mocht het toch gebeuren zullen wij genoodzaakt zijn om € 10 euro schoonmaakkosten in rekening te brengen. Een wel bestemde plaats is onder andere het grasveld naast het huis.Artikel 5. Ziekte van het dier

1. Opdrachtgever is verplicht Bowien’s Trimsalon zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.Artikel 6. Betalingen

1. Betalingen dienen contant te betalen na afloop van de verzorging van het huisdier.

2. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

3. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Bowien’s Trimsalon meerwerk heeft moeten verrichten is Bowien’s Trimsalon gerechtigd dit door te berekenen. Tijdens de behandeling neem ik contact op om te bepalen wat er meerwerk is en onkosten zodat u altijd op de hoogte bent.Artikel 7. Aanbiedingen en prijsopgaven

1. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend u wordt daarvoor op de hoogte gesteld tijdens de behandeling.Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden.

2. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

3. Bij annulering tussen 24 uur en 48 uur voor het tijdstip is de afspraak 50% van de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar\houder van de trimsalon) verschuldigd.

4. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar\houder van de trimsalon) verschuldigd.Artikel 9. Klachten

1. Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

2. Bowien’s Trimsalon zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.